Reklamacje i Zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

Kupując produkty w sklepie internetowym www.elkido.pl , mają Państwo możliwość zwrotu zamówionych towarów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

WYMIANA TOWARU

 1. Sklep umożliwia Konsumentom wymianę zakupionego Towaru, w ten sposób, że Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru dokonać jego wymiany na inny dostępny w Sklepie.
 2. Koszty wymiany Towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu obciążają w całości Konsumenta.
 3. Wymiana zakupionego Towaru odbywa się poprzez niżej opisane, następujące po sobie etapy procedury wymiany:
  1. przesłanie przez Konsumenta na adres e-mail Sprzedawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, wiadomości zawierającej wniosek o wymianę zakupionego Towaru na inny prezentowany na stronie internetowej Sklepu wraz z wypełnionym „Formularzem wymiany towaru” (dostępnym na stronie internetowej Sklepu, a także TUTAJ). 
  2. potwierdzenie przez Sprzedawcę w zwrotnej wiadomości e-mail skierowanej do Konsumenta, dostępności Towaru, który Konsument chce otrzymać w zamian za Towar już zakupiony (ewentualnie terminu oczekiwania na wyprodukowanie takiego Towaru w przypadku braku jego aktualnej dostępności), a nadto wskazanie przez Sprzedawcę w tej wiadomości e-mail, ewentualnej niezbędnej dopłaty ze strony Konsumenta – tytułem różnicy w cenie Towarów (w przypadku wybrania przez Konsumenta Towaru droższego niż pierwotnie zakupiony) oraz tytułem kosztów dostawy nowo wybranego Towaru do Konsumenta. W przypadku powstania po stronie Konsumenta nadpłaty (cena Towaru wymienianego będzie wyższa niż cena Towaru nowo wybranego przez Konsumenta), nadpłatę taką Sprzedawca zaliczy na poczet kosztów dostawy nowo wybranego Towaru, pomniejszając lub zaspokajając w całości obciążającą Konsumenta z tego tytułu dopłatę – o czym poinformuje Konsumenta w ww. wiadomości e-mail. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nadpłata powstała po stronie Konsumenta nie zostanie wykorzystana w całości w ramach dokonanego przez Sprzedawcę rozliczenia, Sprzedawca zwróci pozostałą nadwyżkę środków finansowych Konsumenta na rachunek bankowy wskazany w „Formularzu wymiany towaru” – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta pierwotnie zakupionego Towaru podlegającego wymianie.
  3. odesłanie przez Konsumenta na adres korespondencyjny Sprzedawcy pierwotnie zakupionego Towaru w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym wraz z oryginałem dowodu zakupu tego Towaru, oraz zapłata przez Konsumenta kwoty ewentualnej dopłaty wskazanej przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2) powyżej – z zastrzeżeniem, iż płatność taka może zostać dokonana przez Konsumenta wyłącznie przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy;
  4. nadanie przez Sprzedawcę nowo wybranego Towaru na adres dostawy wskazany przez Konsumenta w „Formularzu wymiany towaru”. W przypadku nowo wybranego Towaru, którego dostępność została potwierdzona przez Sprzedawcę, termin jego nadania liczony będzie od chwili zwrotnego otrzymania przez Sprzedawcę pierwotnie zakupionego Towaru i zapłaty całej obciążającej Konsumenta dopłaty (wiążącą będzie data zdarzenia późniejszego) – na zasadach określonych w § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W przypadku uprzedniego wskazania przez Sprzedawcę braku dostępności nowo wybranego przez Konsumenta Towaru oraz określenia przez Sprzedawcę terminu oczekiwania na jego wyprodukowanie, termin nadania takiego Towaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odpowiednio wydłużony o wskazany przez Sprzedawcę czas niezbędny dla jego wyprodukowania.
 4. Prawo wymiany Towaru na inny nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych.
 5. W przypadku odesłania przez Konsumenta wymienianego Towaru w stanie pogorszonym, wykraczającym poza użycie konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany takiego Towaru na inny. W takiej sytuacji, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o odmowie dokonania wymiany nadesłanego Towaru z ww. przyczyn i odeśle go  zwrotnie na adres Konsumenta wskazany w „Formularzu wymiany towaru” na jego koszt. W przypadku uprzedniej zapłaty przez Konsumenta ewentualnej dopłaty na poczet uzupełnienia ceny nowo wybranego Towaru i kosztów jego dostawy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi powstałą nadwyżkę po pomniejszeniu jej o koszty odesłania pierwotnie zakupionego Towaru, którego wymiany odmówiono na podstawie niniejszego ustępu.

ZWROT TOWARU

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem kosztów obciążających Konsumenta, opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, polega na złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wobec Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być dokonane przy użyciu „Formularza odstąpienia od umowy” dostępnego na stronie internetowej Sklepu, a także TUTAJ.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest nadanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z oryginałem dowodu zakupu – listem poleconym na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 11 niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności prawo to nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z powyższego prawa odstąpienia, jest on zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić dostarczony mu Towar w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 11 Regulaminu lub przekazać ten Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. W szczególności, zwrot Towaru może nastąpić łącznie z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub udostępnionego przez Sklep „Formularza odstąpienia od umowy” – wraz z oryginałem dowodu zakupu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupiony Towar, w tym zwrot kosztu dostarczenia Towaru na jego rzecz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Konsumenta w Zamówieniu sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w niniejszym ustępie, na rzecz Konsumenta jest zwrotne otrzymanie Towaru przez Sprzedawcę w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 8. Zwrot należności Konsumenta, o których mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu, nastąpi ze strony Sprzedawcy:

1. w przypadku dokonania przez Konsumenta płatności „gotówką za pobraniem” lub za pośrednictwem Dotpay.pl – przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży;

2. w przypadku dokonania przez Konsumenta płatności za zakupiony Towar przelewem bankowym – na rachunek bankowy, z którego przelew taki został dokonany na rzecz Sprzedawcy.

Zwrot taki zostanie dokonany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru zwróconego na skutek odstąpienia od umowy, będące wynikiem korzystania z tego Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie Reklamacyjne (Rękojmia za wady przy sprzedaży)
 2. Zgłoszenie Gwarancyjne

 

 §1 – ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE (RĘKOJMIA ZA WADY PRZY SPRZEDAŻY)

 

 1. Sprzedawca sprzedaje Towary bez wad oraz odpowiada wobec Klienta za wady sprzedawanego Towaru na zasadach rękojmi przy sprzedaży określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniami wynikającymi z kolejnych ustępów niniejszego paragrafu.
 2. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy Klient nabywa Towar w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie nabywa Towaru jako Konsument), na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do tego Klienta jest wyłączona.
 4. Reklamacja Klienta dotycząca wad Towaru winna zostać złożona przez osobę uprawnioną w formie pisemnej – listem poleconym (na adres korespondencyjny Sprzedawcy) lub elektronicznej (na adres e-mail Sprzedawcy) – w miarę możliwości niezwłocznie po wykryciu wady przez Klienta. Preferowaną formą zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę jest forma elektroniczna.
 5. Reklamacja Klienta winna zostać złożona przy wykorzystaniu „Formularza reklamacyjnego” dostępnego na stronie internetowej Sklepu (a także TUTAJ) – wraz z kopią dowodu zakupu, albo zawierać:
  1. datę sporządzenia reklamacji;
  2. imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację;
  3. datę zakupu i rodzaj zakupionego Towaru;
  4. kopię dowodu zakupu;
  5. przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;
  6. wskazanie żądania Klienta;
  7. ewentualne dokumenty dodatkowe (np. dokumentację fotograficzną wady);
  8. wykaz załączonych dokumentów;
  9. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji;
 1. Reklamacja złożona przez osobę nieuprawnioną, traktowana będzie jako niewniesiona.
 2. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dokonanie oględzin reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, termin 14 (czternastu) dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację liczony jest od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę. O potrzebie dokonania oględzin reklamowanego Towaru Sprzedawca poinformuje Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania jego reklamacji.
 3. Za datę otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę uznaje się – w przypadku reklamacji złożonych w formie pisemnej, datę odebrania przesyłki listownej przez Sprzedawcę, zaś w przypadku reklamacji złożonych w formie elektronicznej, datę potwierdzenia odbioru wiadomości e-mail przez Sprzedawcę.
 4. W każdym przypadku zgłoszenia reklamacji, wysłanie Towaru przez Klienta do Sprzedawcy, winno być uprzednio uzgodnione ze Sprzedawcą, i za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (potrzeba oględzin), nie powinno być dokonane przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji. W szczególności Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie będzie odbierał przesyłek zawierających reklamowany Towar, nadanych przez Klienta bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą, w tym w opcji „za pobraniem”.
 5. W przypadku przesłania reklamowanego Towaru przez Klienta celem dokonania jego oględzin przez Sprzedawcę i nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji (uznania reklamacji za niezasadną), Sprzedawca niezwłocznie odeśle Towar na koszt Klienta pod adres wskazany w zgłoszonej reklamacji.
 6. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Sprzedawca pokryje koszty reklamacji, w tym koszty dostarczenia przez Klienta wadliwego Towaru na adres korespondencyjny Sklepu (zwróci koszty pokryte w tym zakresie przez Klienta) – z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia zakupionego przez Klienta Towaru, koszty jego dostarczenia do Sprzedawcy były wyższe, niż gdyby nabyty Towar pozostał w państwie jego pierwotnej destynacji, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy do wysokości kosztów, jakie należne byłyby mu w przypadku nadania Towaru z państwa pierwotnej jego destynacji.

 

 §2 – GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Sprzedawca udziela Klientom gwarancji na Towary zakupione za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Okres obowiązywania gwarancji wynosi 1 (jeden) rok liczony od daty nabycia Towaru wskazanej w wystawionym przez Sprzedawcę dowodzie sprzedaży (rachunku).
 3. Gwarancja Sprzedawcy obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W okresie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 2. niniejszego paragrafu, Sprzedawca zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnej naprawy wad ujawnionych w zakupionym Towarze powstałych z tkwiących w nim przyczyn, a w przypadku braku możliwości naprawy tych wad, do nieodpłatnej wymiany tego Towaru na Towar nowy, tego samego rodzaju – z zastrzeżeniem następnych ustępów niniejszego paragrafu.
 5. Dokumentem uprawniającym do realizacji gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę jest kopia dowodu zakupu Towaru, przy czym realizacja uprawnień z gwarancji następuje po przesłaniu Towaru na adres Sprzedawcy wraz z przedmiotowym dokumentem oraz podpisanym przez Klienta „Formularzem zgłoszenia gwarancyjnego” dostępnym na stronie Sklepu, a także TUTAJ.
 6. Obowiązki, o których mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu, Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia mu przez Klienta Towaru, w którym ujawniona została wada objęta gwarancją – wraz kopią dowodu jego zakupu oraz „Formularzem zgłoszenia gwarancyjnego”.
 7. W przypadku wymiany Towaru na Towar nowy w ramach udzielonej gwarancji, z uwagi na unikatowy charakter poszczególnych partii produktów wykonywanych przez Sprzedawcę oraz zmienną dostępność wykorzystywanych do tego celu materiałów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaoferowania Klientowi do wyboru nowego Towaru tego samego rodzaju, lecz w innej dostępnej w danym momencie specyfikacji materiałowo-kolorystycznej.
 8. Gwarancją nie są objęte usterki powstałe z przyczyn leżących po stronie osoby korzystającej z Towaru objętego gwarancją, w szczególności usterki powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania Towaru, niewłaściwej jego konserwacji i czyszczenia, uszkodzeń mechanicznych, a także gwarancją nie są objęte usterki wynikłe na skutek zdarzeń losowych.
 9. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę na zakupiony Towar wygasa w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w oryginalną strukturę produktu, w szczególności w przypadku dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub samodzielnych napraw, niewykonanych przez Sprzedawcę.
 10. Koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy w ramach procedury gwarancyjnej ponosi Klient.
 11. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego za zasadne, Sprzedawca pokryje koszty, o których mowa w ustępie poprzednim (tj. zwróci koszty pokryte w tym zakresie przez Klienta), a nadto dostarczy w ramach gwarancji Towar naprawiony lub Towar nowy na własny koszt – zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia zakupionego przez Klienta Towaru, koszty jego dostarczenia do Sprzedawcy były wyższe, niż gdyby nabyty Towar pozostał w państwie jego pierwotnej destynacji, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy do wysokości kosztów, jakie należne byłyby mu w przypadku nadania Towaru z państwa pierwotnej jego destynacji.
 12. W przypadku gdyby zgłoszenie gwarancyjne okazało się niezasadne i zostało rozpatrzone przez Sprzedawcę odmownie, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Towar na koszt Klienta pod adres wskazany w zgłoszeniu gwarancyjnym.

FORMULARZE

DO POBRANIA