Dostawa

DOSTAWA

 1. Przez realizację Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego rozumie się nadanie Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta w sposób przez niego wybrany.
 2. Sklep przewiduje nadania i dostawy Towaru do Klienta:

Na terenie Polski:

 • Przesyłka kurierska – Pocztex Ekspres 24 w cenie 33,99 zł brutto (dostawa 1-2 dni robocze)
 • Przesyłka kurierska  Sendello / InPost w cenie 9,83 zł brutto  (dostawa w 2-3 dni robocze)
 • Przesyłka kurierska pobraniowa Sendello / InPost  w cenie 9,83 zł brutto  

Za granicę:

 • Przesyłka międzynarodowa do Wielkiej Brytani w cenie 54,84 zł brutto
 • Przesyłka międzynarodowa do Niemiec w cenie 48,10 zł brutto
 • Przesyłka międzynarodowa do Holandi w cenie 68,83 zł brutto
 • Przesyłka międzynarodowa do Francji w cenie 76,32 zł brutto
 1. Odbiór osobisty zamówionego Towaru przez Klienta jest możliwy w Sklepie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Szczegółowe koszty przesyłek, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostaną wskazane Klientowi w ramach procedury składania Zamówienia, będąc uzależnione od ilości, wagi oraz gabarytów zamawianego przez Klienta Towaru. Koszty dostawy przy Zamówieniach lub Zamówieniach Specjalnych, których łączna wartość przekroczy 299,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) nie będą obciążać Klienta i zostaną poniesione w całości przez Sprzedawcę.
 3. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zawarcia przez Strony wiążącej Umowy Sprzedaży. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dla Zamówień złożonych po godzinie 13.00 (trzynastej) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), a także złożonych w soboty, niedziele i święta – będzie liczony od godziny 10.00 (dziesiątej) najbliższego kolejnego dnia roboczego. Przesyłki do klientów są wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 13.00. Sprzedawca zastrzega sobie nadto prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, przy czym informacja w tym przedmiocie zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu, zaś taka zmiana terminu realizacji Zamówienia dotyczyć będzie tylko tych Zamówień, które zostaną złożone po opublikowaniu ww. informacji przez Sprzedawcę w sposób, umożliwiający zapoznanie się z nią przez Klienta. Czas realizacji Zamówienia w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży.
 4. Realizacja Zamówienia Specjalnego nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym przez Strony w ramach takiego Zamówienia Specjalnego, a termin ten liczony będzie od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży – zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klienta ma obowiązek w obecności doręczyciela/kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz ze zgłoszeniem takiej szkody powinien zostać niezwłocznie (nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego) przesłany do Sprzedawcy na adres kontakt@elkido.pl.
 6. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci wystawionego przez siebie rachunku.
 7. Zawierając Umowę Sprzedaży, Klient udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji w swoim imieniu umowy o świadczenie usług pocztowych z firmą kurierską lub operatorem pocztowym, której przedmiotem będzie dostarczenie zakupionego Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Klienta-Konsumenta, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności, ma ono znaczenie jedynie dla celów podatkowych Sprzedawcy).